GDPR

 

Vážení hosté,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Ubytovací služby 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

Jako ubytovatelé jsme povinni vést v písemné podobě evidenční knihu hostů, do které zapisujeme informace o fyzických osobách, kterým jsme ubytování poskytli. Jsou to:

·       doba ubytování

·       účel pobytu

·       jméno a příjmení

·       adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

·       státní občanství

·       datum narození

·       číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza 

Telefonní číslo případně email jsou nezbytné pro zajištění ubytování a  komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další informace související s ubytováním), tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

Pokud nejste občany ČR, jsme povinni vést Vaše osobní údaje v evidenci pro cizineckou policii a této je v souladu s našimi povinnostmi zpřístupnit  podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav, tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky, nebudou předávány třetím stranám ani do zahraničí.

ULOŽENÍ

Údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě v evidenční knize hostů se zabezpečeným uložením – v uzamčené kanceláři na stejné adrese jako provozovna.

DOBA ARCHIVACE

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv třetím osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou mohou být vybírány místní poplatky nebo kontroly cizinecké policie.

 

PRÁVA HOSTŮ

Subjekt údajů, host, má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 REZERVACE POBYTU

 REZERVACE POBYTU OSOBNĚ, TELEFONICKY A EMAILEM

·       zpracovává se pro zarezervování pobytu

·       zapisují se identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

·       ukládá se po dobu pobytu

 Informujeme Vás i touto cestou, že provozujeme kamerový systém, a to za účelem ochrany majetku a pro zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém je provozován Kempem Vlčák, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil Vaše soukromí. V případě potřeby, na základě konkrétního požadavku nebo trestného činu je záznam z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR.

——————————————————————————————————-

Tímto dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  (dále jen „GDPR“) a povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů je Kemp Vlčák

Provozovatel:

Ivana Urbánková, Dolní paseky č.399, 687 42 Osvětimany

IČ: 67311709

www.kempvlcak.cz

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů :

Ivana Urbánková

e-mail: rancvlcak@email.cz, kempvlcak@email.cz  

 tel.: 775061265

Partneři

Joker Legamaty Cheapgame Toyworld


Facebook

Skype: rancvlcak

TOPlist