Ubyt. řád

 

 

PROVOZNÍ, UBYTOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA

                                                                 KEMP  VLČÁK

 

Za účelem zabezpečení řádného provozu rekreačního střediska (dále jen RS ) Kemp Vlčák, provozovatel vydává tato ustanovení:

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.       Tento provozní a ubytovací řád je závazný pro hosty a návštěvníky kempu.

2.      Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem. Host převzetím účtenky, zaplacením na účet, prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu, zavazuje se jej dodržovat a souhlasí s ním. V případě porušení tohoto řádu může být hostu či návštěvníkovi kempu pobyt ukončen bez výstrahy s okamžitou platností a může být vykázán z areálu kempu bez náhrady finančních prostředků. Rovněž vozidlo takto vykázaného hosta bude odtaženo z areálu na jeho náklady.

3.       Za předčasně ukončený pobyt peníze nevracíme.

4.  Za rekreační areál včetně vybavení zodpovídá provozovatel. Povinností všech osob ubytovaných nebo pobývajících v tomto RS je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu ve srubech, chatkách, sociálních zařízeních, na víceúčelové sportovní ploše a taktéž v okolí RS.

5.    Každá ubytovaná osoba pobývající v RS je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních. Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu v celém RS, srubech, chatkách i v restauraci jsou plně odpovědni jejich zástupci (rodiče nebo jimi pověřené osoby).

 

II.

Hlášení pobytu a ubytování

1.      Všechny osoby přicházející do RS za účelem ubytování, služební návštěvu nebo na návštěvu dětí ubytovaných na dětských, žákovských a studentských pobytech, jsou povinny se ohlásit vedoucímu RS, provozní, personálu v restauraci nebo odpovědným vedoucím dětských pobytů.

2.     Zájemci o ubytování jsou povinni předložit platný občanský průkaz nebo pas pro zápis do ubytovací knihy a seznámit se s provozním řádem RS.

3.    Přespání je umožněno za poplatek ve 4lůžkových chatkách – nutný vlastní spacák a v 5lůžkových srubech s povlečením (sociální zařízení v samostatné zděné budově). V podzimních a jarních měsících se ubytovaným připočítává příplatek 10,- Kč/hod/chatka za elektrický přímotop (možno vypůjčit).

4.   Při zahájení ubytování je nutno srub, chatku přebrat a všechny škody nebo nedostatky neprodleně nahlásit vedoucímu, provozní nebo personálu RS.

5.   Psi mají umožněn přístup do RS pouze v doprovodu svého majitele. Nesmějí se pohybovat volně v areálu, v restauraci mohou být pouze po domluvě s obsluhujícím personálem.

6.      Pobyt psa 50 Kč/noc (nutný očkovací průkaz). Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel psa pod pokutou 500 Kč.

7.       Rekreační pobyt končí dle dohody předáním klíčů od chatky, srubu vedoucímu RS, provozní nebo jimi pověřené osobě. Prokázané škody způsobené rekreanty, uhradí rekreanti v plné výši vedoucímu RS nebo po dohodě s ním je uvedou do původního stavu.

8.       Za ztrátu klíče od chatky se účtuje 250 Kč a rekreant je povinen tento poplatek uhradit.

9.     Nástup na ubytování je možný po 14:00 hodině, nejpozději do 18:00 hod. Chatky je třeba uvolnit do 10:00 hodin. (pokud není dohodnuto jinak)

10.    Po ukončení pobytu host provede úklid chatky, vynese odpadky a ložní prádlo odnese do recepce.

 

III.

Všeobecná ustanovení

1.     Noční klid je stanoven od 23:00 do 7:00 hodin.

2.   Zranění nebo úraz ubytované osoby musí být neprodleně nahlášeno vedoucímu RS, provozní, jimi pověřené osobě nebo vedoucím dětských pobytů.

3.    Kouření v chatkách a srubech, používání vlastních topných těles, elektrických nebo plynových vařičů je přísně zakázáno pod pokutou 1.000 Kč

4.     Je zakázáno přesouvat nábytek, postele a veškeré jiné vybavení.

5.   Sruby a chatky jsou na vyžádání a za poplatek vybavený elektrickými přímotopy. Je zakázáno na nich sušit prádlo nebo na ně pokládat hořlavé materiály. Při ukončení ubytování je třeba elektrické přímotopy vypnout.

6.     Je zakázáno pojíždět dopravními prostředky po areálu a parkovat mimo vyhrazené parkoviště.

7.     Je zakázáno v areálu rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště.

 

IV.

Další ustanovení

1.       V případě rezervace pobytu s plnou penzi Vám bude poslední noc účtována s polopenzi. Začátek pobytu je vždy večeři a ukončení snídaní. Školy v přírodě a letní tábory mají individuální podmínky.

2.     Stravování je možné formou polopenze, plné penze nebo volbou jednotlivých jídel. Menu je jednotné, ale pro alergiky či vegetariány jsme schopní připravit po předchozí objednávce menu speciální.

3.       Upozorňujeme, že naše jídelna nefunguje jako klasická restaurace. Nejbližší restaurace je 1 km od střediska.

4.       Na Vaši akci jsme schopni připravit speciální menu nebo rauty dle požadavků.

5.   Upozornění: V prostorech baru a jídelny není možná konzumace vlastního jídla či vlastních alkoholických nápojů! Rovněž není dovoleno používaní vlastních výčepních zařízení. Porušení těchto nařízení vede k okamžitému ukončení pobytu bez náhrady.

 

V.

Storno podmínky

1.       Zákazník, který zaslal písemnou rezervaci ubytování, si je vědom a souhlasí s těmito storno podmínkami:

2.       Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy.

3.       Při zrušení objednávky ve lhůtě delší jak 30 dnů před nástupem na ubytování se neúčtuje žádný poplatek.

4.       Ve lhůtě od 29 do 15 dnů před nástupem na ubytování se účtuje poplatek 50% dohodnuté ceny pobytu.

5.       Ve lhůtě od 14 do 1 dnů před nástupem na ubytování se účtuje poplatek 100% dohodnuté ceny pobytu.

 

 

VI.

Závěr

1.   Další informace budou poskytnuty ústně vedoucím RS nebo jím pověřené osoby v den nástupu na rekreační pobyt.

2.   Porušení ustanovení tohoto řádu opravňuje vedoucího RS nebo jím pověřenou osobu k vypovězení smlouvy, ukončení pobytu a současně k vypovězení z RA bez vrácení zaplacené částky na stravu a ubytování.

 

 

 

 

 

 

 

Partneři

Joker Legamaty Cheapgame Toyworld


Facebook

Skype: rancvlcak

TOPlist